Uppnådda resultat av
Kommittén för mänskliga rättigheter

Att dra psykiatrin inför rätta under mer än fyra årtionden

Kommittén för mänskliga rättigheter har gått i spetsen för reformer inom mentalvården sedan 1969. Den särskilde rapportören för FNs kommission för mänskliga rättigheter lovordade KMR för att de har legat bakom ”många mycket bra reformer” som skyddar människor från psykiatriska övergrepp. Dessutom har KMR dokumenterat tusentals enskilda fall som visar att psykiatriska preparat och de ofta brutala psykiatriska metoderna skapar vansinne och orsakar våld.

Under mer än fyra årtionden har KMR:s arbete hjälpt till att rädda livet på miljontals och har förhindrat onödigt lidande för miljoner fler. Tack vare KMR:s arbete har många länder nu beordrat informerat samtycke vid psykiatrisk behandling, och rätt till juridisk hjälp, advokat, tillflykt och kompensation för patienter. I vissa länder har bruket av psykokirurgi och elchocker på barn förbjudits.

Och med hundratals avdelningar i 34 länder är KMR:s medlemmar aktiva över hela världen med att organisera demonstrationer, offentliga utfrågningar, utställningar och andra verksamheter för att höja allmänhetens medvetande om den grasserande kriminaliteten inom psykiatrin.

Det som följer är en kort sammanfattning av KMR:s många prestationer:

Juridiska rättigheter och informerat samtycke

 • I början av 1970-talet ledde KMR:s undersökningar till regeringsutredningar av statliga psykiatriska inrättningar i Kalifornien, Illinois, Hawaii, Michigan och Missouri, tack vare de avslöjanden som KMR gjort angående kränkningar av patienter. Detta resulterade i att sjukhusadministratörer och psykiatriker avskedades, omfattande brottsmålsundersökningar genomfördes och att stora psykiatriska avdelningar lades ner på grund av missförhållandena.
 • Tack vare KMR:s insatser godkändes 1976 den första lagen i Kalifornien för att skydda patienter mot påtvingade elchocker och psykokirurgi, beordrade att informerat samtycke för detta infördes och förbjöd dess användning på barn under tolv år.Detta blev ett prejudikat som antogs i sin helhet av lagstiftande församlingar över hela USA och i andra länder. I Texas måste psykiatriker också se till att obduktionsrapporter görs på alla dödsfall inom fjorton dagar efter ECT-behandling.
 • I Italien, där ECT först utfördes, svarade Piemontes regionala parlament på KMR:s bevisning genom att enhälligt rösta för att förbjuda användningen av ECT på barn, äldre och gravida kvinnor.
 • Under 1990-talet hjälpte KMR till med att avslöja det faktum att upp till 150 dödsfall, på grund av tvångsintagning, inträffar varje år enbart i USA och att nästan tio procent av dessa är barn, vissa så unga som sex år. Federala förordningar antogs 1999 som förbjöd användning av fysikaliska och kemiska medel (personlighetsförändrande droger) för att tvinga eller disciplinera patienter, gav order om ett ”nationellt rapporteringssystem” och skar ner statliga medel för varje anläggning som inte följde dessa direktiv.
 • Under 80-talet och tidigt 90-tal gick KMR i spetsen för en kampanj som avslöjade och förbjöd djupsömnsbehandling (DST, Deep Sleep Treatment) vid Chelmsford Private Psychiatric Hospital i Sydney, Australien. ”Behandlingen” bestod i att göra patienten medvetslös i tre veckor genom att ge honom en cocktail av psykiatriska droger och elchocka patienterna dagligen, utan deras medgivande. Denna behandling dödade 48 personer. KMR uppnådde sitt förbud i enlighet med mentalvårdslagen och det är ett brott för psykiatriker att utföra den. KMR fick också landets högsta nivå av statliga utredningar att undersöka DST och mentalvården, vilket ledde till betydande reformer.

Att värna om barns rättigheter

 • Genom att arbeta med journalister hjälpte KMR till att utreda och därefter avslöja den omständighet att många skolskjutningar ägde rum under påverkan av psykiatriska droger som är dokumenterade att orsaka våld, självmord och mani. Detta resulterade i statliga förhör som undersökte saken och nationell press som tog upp kopplingen mellan meningslösa våldshandlingar och psykiatriska preparat.
 • KMR dokumenterade också många fall där föräldrar genom påtryckningar tvingats ge sina barn psykiatriska medel som ett villkor för att de skulle få gå i skolan; det inkluderade även föräldrar som åtalats för medicinsk vanvård för att de vägrat ge sitt barn ett preparat som dokumentation visar orsakar självmord och våld. Genom att arbeta med föräldrar, läkare och många förespråkare för mänskliga rättigheter, avslöjades denna fråga i nationella media, togs upp inför statliga och federala lagstiftare och resulterade i att det år 2004 antogs ett förbud mot att tvinga föräldrar sätta sina barn på psykiatriska droger.
 • Förenta Nationernas kommitté för barns rättigheter vidtog åtgärder efter rapporter från KMR i Finland, Australien och Danmark, vilka uttryckte oro över att ADHD och ADD ”feldiagnostiseras, vilket leder till att psykofarmaka skrivs ut i alltför stor omfattning, trots ständigt fler bevis på dessa drogers skadliga verkningar”. Kommittén rekommenderade: ”att andra former av handhavande och behandling används i största möjliga utsträckning för att ta itu med dessa beteendestörningar.”
 • År 1991, främst tack vare KMR:s ansträngningar, höll FDA förhör angående det antidepressiva läkemedlet Prozac, där dussintals konsumenter vittnade om att drogen hade förvandlat personer utan tidigare bakgrund av psykos, till att bli mord- och självmordsbenägna. På grund av egenintresse hos de röstande bland FDA-styrelsens ledamöter, vidtogs inga åtgärder för att skydda allmänheten förrän nästan tretton år senare, då KMR:s mer än tio år långa kampanj för att avslöja riskerna med dessa preparat kom att bära frukt, och FDA (under tryck från kongressen) slutligen utfärdade organets starkaste varning om att antidepressiva läkemedel kan orsaka självmordstankar och självmord hos dem som är 18 år och yngre. Denna gräns utökades sedan till 24 år.
 • Under år 2007, i samarbete med insiderrapportörer, föräldrar och konsumentgrupper, hjälpte KMR till att fastställa språket i FDAs lagförslag till reform, vilket gör det obligatoriskt att man i alla läkemedelsannonser måste råda patienter att rapportera biverkningar från läkemedel direkt till FDA.Sedan de första annonserna hade publicerats, ökade antalet rapporter om läkemedelsbiverkningar med trettiotre procent.

Mänskliga rättigheter tryggade

 • KMR fotograferade och avslöjade hemliga psykiatriska ”slavarbetsläger” i Sydafrika där tiotusentals afrikaner under 1970- och 80-talen spärrades in, mot sin vilja, i nedlagda gruvområden, drogades och utsattes för smärtsamma elchocker utan bedövning. Apartheidregeringen svarade 1976 genom att förbjuda fotografering eller spridning av någon information om psykiatriska institutioner, varvid KMR fick igenom en undersökning gjord av Världshälsoorganisationen och som styrkte KMR:s anklagelser. När apartheid upphörde presenterade KMR muntliga och skriftliga vittnesmål för Sydafrikas sannings- och försoningskommission, vilken undersökte apartheidbrott, och fick till stånd en nationell regeringsledd utredning om psykiatrisk rasism. Regeringen upphävde förbudet mot att lämna ut information om psykiatriska övergrepp.
 • KMR i Tyskland utförde omfattande undersökningar som slutgiltigt fastställde att Tysklands ledande psykiatriker både tillhandahöll teorin och det ”vetenskapliga” rättfärdigandet för den nazistiska regeringens rätt att förstöra ”liv ovärdigt att leva”. Eutanasi utfördes först på försök i psykiatriska institutioner innan det exporterades till koncentrationslägren.Många nazistiska psykiatriker undgick rättvisan vid Nürnbergrättegångarna och fortsatte att praktisera efter kriget. År 1995 publicerade KMR den uppmärksammade boken Psychiatrists: The Men Behind Hitler. Fyra år senare utgav det tyska psykiatriska förbundet en rapport som bekräftar att psykiatriker var ”aktiva i och primärt ansvariga för de olika eutanasiorganisationerna. De vägledde och styrde de olika kampanjerna för eutanasi.” De ”observerade och kontrollerade urvalet av dem som skulle dödas.”
 • KMR undersökte ingående etnisk rensning i Bosnien och Kosovo, och rapporterade resultatet till FN:s krigsförbrytartribunal i Haag och Europarådet. Det upptäcktes att psykiatriska idéer om rashygien och eugenik stod bakom konflikten, i synnerhet arbeten av Jovan Rašković, grundare av det socialdemokratiska partiet och Radovan Karadžić, ledare i krigstid – båda psykiatriker. År 1999 utfärdade medlemmar av Europarådet en resolution som fastslog att psykiatriker var upphovsmännen till den etniska rensningen och uppmuntrade medlemmar av rådet att ”studera materialet som hade undersökts och sammanställts av den franska avdelningen av Kommittén för mänskliga rättigheter.” När Karadžić tillfångatogs 2008 rapporterades det allmänt att Karadžićs etniska rensning berodde på hans psykiatriska bakgrund.
 • Tillsammans med tjänstemän och ledamöter av det italienska parlamentet, inspekterade KMR i Italien koncentrationsläger-liknande förhållanden på landets psykiatriska sjukhus. Personal hade stoppat statliga medel i egen ficka medan patienter lämnades nakna och svältande. Regeringen svarade på bevisen, utfärdade en resolution som beordrade stängningen av nittiosju sinnessjukhus. De misshandlade och försummade fångarna överfördes till humana hem, där många lärde sig att läsa, skriva och ta hand om sig själva för första gången på trettio år. KMR belönades för sina humanitära insatser med en medalj som delades ut av en borgmästare.

Avslöjar kriminella psykiatriska övergrepp

KMR har arbetat för att kompromisslöst genomdriva rättvisa mot utövare inom psykisk vård som våldtar eller sexuellt förgriper sig på sina patienter, men som gömmer sig bakom sina roller som terapeuter för att förmildra sina brott. För att skydda patienter från sexuella övergrepp och bedrägerier är det följande exempel på uppnådda garantier:

 • Åtminstone tjugofem stadgar har antagits som definierar sexbrott som begåtts av psykiatriker och psykologer i USA, Australien, Tyskland, Sverige och Israel. Lagarna betecknar sex mellan terapeut och patient som sexuellt ofredande eller våldtäkt. Hundratals psykiatriker och psykologer har dömts och satts i fängelse.
 • KMR:s undersökningar ledde till att en stor privat kedja av mentalvårdssjukhus i USA utreddes av fjorton federala och statliga utredningar för bedrägeri och övergrepp på patienter. Innan den stängdes betalade sjukhuskedjan över 1 miljard dollar i straff- och civilrättsliga böter. Lagar har därefter antagits som förbjuder praxisen att använda ”prisjägare” för att hitta individer med bra försäkringar, som sedan mjölkas på sina försäkringspengar efter det att de, mot sin vilja, institutionaliserats vid psykiatriska kliniker.
 • Många andra privata, vinstdrivande psykiatriska sjukhus blev därefter undersökta.År 2003 hade statliga och federala myndigheter åttio procent av den amerikanska privata psykiatriska sjukhusmarknaden under brottsutredning, vilket resulterade i 2,1 miljarder dollar i straff- och civilrättsliga böter.
NEDLADDNINGAR