Deklaration om mänskliga rättigheter inom mentalhälsovården

av Kommittén för mänskliga rättigheter

Alla humanitära organisationer fastställer kodexar genom vilka de samordnar sina syften och verksamheter. Deklaration om mänskliga rättigheter inom mentalhälsovården uttrycker KMR:s vägledande principer och de normer mot vilka psykiatrins kränkningar av mänskliga rättigheter oförtröttligen undersöks och avslöjas.

A. Rätten till fullständigt informerat samtycke, inkluderar:

  1. Den vetenskapliga/medicinska test som bekräftar varje påstådd diagnos av psykiatrisk sjukdom och rätten att motbevisa alla psykiatriska diagnoser av psykisk ”sjukdom” som inte kan bekräftas medicinskt.

  2. Full insyn i alla dokumenterade risker med alla föreslagna läkemedel eller ”behandlingar”.

  3. Rätten att bli informerad om alla tillgängliga medicinska behandlingar som inte inkluderar psykiatriskt läkemedel eller behandling.

  4. Rätten att vägra varje behandling patienten anser vara skadlig.

B. Ingen person skall ges psykiatrisk eller psykologisk behandling mot sin vilja.

C. Ingen, varken man, kvinna eller barn får förvägras sin personliga frihet på grund av s. k. mental sjukdom utan rättslig prövning av en lekmannajury och med korrekt rättsrepresentant.

D. Ingen person får tas in eller kvarhållas på psykiatrisk institution, sjukhus eller inrättning på grund av sin religiösa, politiska eller kulturella övertygelse och utövning.

E. Varje patient har:

  1. Rätten att bli behandlad med värdighet i egenskap av mänsklig varelse.

  2. Rätten att få tillgång till sjukhusets bekvämligheter utan åtskillnad beträffande ras, färg, kön, språk, religion, politisk uppfattning, socialt ursprung eller nedärvd rättighet eller egendom.

  3. Rätten att få en grundlig kroppslig och klinisk undersökning av en kompetent legitimerad allmänläkare utifrån eget val för att försäkras att ens mentala tillstånd inte har orsakats av någon oupptäckt eller obehandlad kroppslig sjukdom, skada eller defekt samt rätten att inhämta ett ytterligare medicinskt utlåtande utifrån eget val.

  4. Rätten att på sjukhus få tillgång till fullständig medicinsk utrustning och tillbörligt utbildad medicinsk personal så att en kompetent kroppslig, klinisk undersökning kan utföras.

  5. Rätten att få välja vilken typ av terapi som ska användas och rätt att få diskutera detta med en allmänläkare, healer, eller pastor utifrån eget val.

  6. Rätten att få alla biverkningar av varje erbjuden behandling klargjord och gjord begriplig för patienten, skriftligen samt på patientens modersmål.

  7. Rätten att acceptera eller vägra behandling och speciellt rätten att vägra sterilisering, elektrisk chockbehandling, insulinchock, lobotomi (eller andra psykokirurgiska hjärnoperationer), aversionsterapi, narkosyntes, djupsömnsterapi och droger som skapar oönskade biverkningar.

  8. Rätten att utan repressalier kunna klaga hos en opartisk nämnd, sammansatt av icke-psykiatrisk personal, jurister och lekmän. Klagomål kan omfatta all form av plågsam, grym, inhuman och nedsättande behandling eller bestraffning erhållen under psykiatrisk vård.

  9. Rätten till privata överläggningar med juridiska rådgivare och att vidta lagliga åtgärder.

  10.) Rätten att när som helst skriva ut sig samt att bli utskriven utan restriktioner om inga lagöverträdelser skett.

  11. Rätten att sköta sin egendom och sina ekonomiska affärer med hjälp av juridiskt ombud eller, om vid rättslig prövning personen förklaras omyndig, få en av en allmän domstol utsedd exekutor att sköta dessa tills personen åter myndigförklaras. En sådan exekutor är ansvarig inför patientens närmaste anhörig, juridiska ombud eller förmyndare.

  12. Rätten att få se och inneha sina sjukjournaler och att vidta rättsliga åtgärder med hänsyn till alla slag av falska uppgifter i journalerna, vilka kan vara av skada för personens rykte.

  13.) Rätten att vidta lagliga åtgärder med fullt stöd från tjänstemän på myndigheter som har som uppgift att upprätthålla lag och rätt, mot alla psykiatriker, psykologer eller vårdpersonal för all form av övergrepp, inspärrning på felaktiga grunder, övervåld vid behandling, sexuellt utnyttjande eller våldtäkt eller någon annan form av överträdelse av psykvårdslag eller annan lag. Vidare rätten till en mentalhälsolag som inte håller någon skadelös eller ändrar straffen för brottslig, kränkande eller försumlig behandling av patienter, som begåtts av någon psykiatriker, psykolog eller vårdpersonal.

  14. Rätten att stämma psykiatriker, deras sammanslutningar och utbildningsinrättningar, institutionen eller personal, för olaga internering, falska rapporter eller skadlig behandling.

  15. Rätten att arbeta eller att vägra arbeta och rätten att för varje arbetsinsats, och varje slag av arbete som utförts under vistelsen på institutionen, erhålla ersättning enligt löneavtal för motsvarande arbetsuppgifter ute i samhället.

  16.) Rätten till utbildning eller träning med syfte att ge patienten förmåga att tjäna sitt uppehälle efter frigivning, samt rätten till valfrihet när det gäller typ av utbildning eller träning.

  17. Rätten att motta besökare och att träffa präst eller pastor av ens egen trosuppfattning.

  18. Rätten att få använda telefon och ta emot telefonsamtal samt rätten till privat korrespondens till och från vem som helst.

  19. Rätten att fritt umgås eller att ej umgås med vilken grupp eller person det än gäller inom institutionen, sjukhuset eller inrättningen.

  20. Rätten till en trygg omgivning, utan att i sin närhet ha personer som är placerade där på grund av kriminella orsaker.

  21. Rätten att få umgås med personer i sin egen ålder.

  22. Rätten att bära sina egna kläder, att ha sina egna personliga tillhörigheter samt att ha en säker plats att förvara dessa.

  23. Rätten till daglig motion i det fria.

  24. Rätten till riktigt sammansatt och näringsriktig kost, tre mål per dag.

  25. Rätten till hygieniska förhållanden och tillgång till icke överbelagda lokaler samt tillräckligt med ostörd fritid och vila.

NEDLADDNINGAR