Budskap från ordföranden

Jan Eastgate,
ordförande för KMR
De flesta människor idag har svårt att förstå det destruktiva inflytande som psykiatrin har på samhällen runt om i världen. 

Alldeles för många lär sig läxan efter det att en psykiatriker har förstört någon del av deras liv.

Förstörelsen kan komma i form av att deras barn dör på grund av långvarigt bruk av ett centralstimulerande medel, ordinerat för en påhittad psykiatrisk störning som kallas Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Det kunde vara förlusten av någon man älskade som råkat ut för en beväpnad tonåring som ordinerats ett våldsframkallande psykiatriskt medel eller en som hade genomgått dödsundervisning eller ”anger management”- (vredeshanterings-)klasser (vilket var fallet vid skolmassakern i Columbine-skolan 1999). Kanske är det att en äldre mor eller far dör av elchockbehandling eller ett antipsykotiskt preparat som ordinerats vid ett vårdhem. Det kan vara att ett barn, som tidigt i skolan fått stämpeln psykiskt sjuk, har ordinerats beroendeframkallande psykofarmaka som är starkare än kokain, som senare gör honom till obotlig missbrukare av gatudroger för att han inte kunde se skillnaden mellan en gatudrog och de preparat som ”ordinerades” till honom.

Vid KMR arbetar vi oavbrutet för att upplysa dig om sanningen om psykiatri, och tillhandahåller information som psykiatriker skulle föredra att ni inte hade. Exempelvis bekräftade 2008 dr Nada Stotland, ordförande i amerikanska psykiatriförbundet, att KMR ”påverkar våra lagstiftare, vår Food and Drug Administration, våra skolor, och våra media som en drivande kraft bakom de obefogade ’black box warnings’” [etiketter med skarpast tänkbara varningstext ö.a.] om de potentiellt dödliga verkningarna av psykiatriska medel.Observera att enligt dr Stotlands åsikt är detta att varna barn, ungdomar och vuxna som kan bli självmordsbenägna när de använder antidepressiva medel – ett faktum som tillsynsmyndigheter för läkemedel över hela världen har fastslagit är livsviktig information – ”obefogat”.

Bara genom att tillhandahålla alla fakta om riskerna med psykiatrisk behandling kan vi möjligen minska det antal offer som tyvärr lär sig denna sanning genom personlig tragedi.

En total brist på vetenskap

En av de viktigaste sakerna man bör känna till om psykiatrin är den fullständiga bristen på vetenskap som stödjer dess system av diagnoser eller dess behandlingar. Till exempel den psykiatriska ”debiteringsbibeln”, ”Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders”, eller DSM-IV. Inte en enda av de 374 störningarna som beskrivs i den har någonsin bevisats existera genom observerbara patologiska eller objektiva tester. Istället definierade en panel av psykiatriker godtyckligt symptom på varje mental störning och sedan röstade man helt enkelt huruvida störningarna var lämpliga att införliva i DSM. Om en nyligen definierad mental störning, enligt detta system, förlorar valet, klarar den inte att komma in i DSM. Systemet är subjektivt och oklart; dess terminologi är dåligt definierad eller inte alls definierad.

Trots sådana allvarliga och väsentliga fel är detta system allmänt accepterat som normen både för bedömning av mänskligt beteende och fastställande av behandlingar i domstolar, fängelser och skolor. I många länder utgör DSM grunden för psykvårdens debiteringar av försäkringsbolag och bedräglig ”screening (testning) för psykisk sjukdom.”

Genom att göra vardagsproblem till medicinska problem har psykiatrin på ett bedrägligt sätt stämplat miljoner människor som mentalt sjuka, och antingen tvingat eller övertalat dem att gå med på att ta psykofarmaka som en rutinmässig del av deras liv. Följden har blivit att konsumtionen av psykofarmaka har stigit så att 100 miljoner människor över hela världen nu tar dessa medel, av vilka 20 miljoner är barn.

KMR förblir djupt engagerade i att avslöja myterna om det vetenskapliga inom psykiatrin och den bedrägliga terminologin i sin reklam med vilka psykiatrin har lyckats omge sitt diagnostiska system och sina behandlingar.Vi arbetar med läkare och andra yrkesmänniskor som ser det som sin plikt att garantera att myndigheternas policy och lagar tillhandahåller de skarpaste varningarna vad gäller psykiatriska behandlingar.

Vårt arbete går i linje med FNs Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, som delvis lyder:

  • ”Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.”
  • ”Alla äro lika inför lagen och äro utan åtskillnad berättigade till lika skydd från lagens sida”,
    och
  • ”Rätten att välja den undervisning, som skall ges åt barnen, tillkommer i första hand deras föräldrar.”

Psykiatriker kränker dessa förklaringar dagligen.

Genom psykiatrikers falska diagnoser, diskriminerande diagnostiseringar, lagar som gör det lätt att tvångsinta människor, brutala, avpersonaliserande behandlingar över hela världen, faller tusentals in i deras tvångssystem varje dag i onödan. Det är ett system som exemplifierar kränkning av de mänskliga rättigheterna och förvägrar individer deras medfödda rättigheter.

Varje år kontaktar tusentals offer för psykiatrin eller deras familjer KMR för att rapportera händelser med skada som psykiatriker har orsakat. Och det är en klagovisa av felbehandlingar: sexuella övergrepp, brutal behandling och förhållanden inom institutioner, bedrägerier gentemot sjukhus, inspärrning på felaktiga grunder, patienters död och till och med mord.

NEDLADDNINGAR